Eden Ogrody

 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
Eden Ogrody - kompleksowe us?ugi ogrodnicze PDF Drukuj

Nasz? dzia?alno?? rozpocz?li?my  w latach 90. G?ównym za?o?eniem by?o produkowanie trawników rolowanych na folii. Od kilu lat nasz? ofert? rozszerzyli?my o kompleksowe us?ugi ogrodnicze. Obecnie nasza oferta obejmuje: produkcj? trawników rolowanych, projektowanie terenów zielonych, zak?adanie trawników, zak?adanie systemów nawadniaj?cych, nasadzenia drzew i krzewów, ca?oroczne piel?gnacje terenów zielonych oraz wiele innych. Posiadamy  bogaty park maszyn oraz gwarantujemy profesjonalne wykonawstwo. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.

Mariusz Z?otowski

513-101-663


 

Trawniki rolowane - produkcja

trawa14

Przygoda z trawnikami z rolki rozpocz??a si? pod koniec lat osiemdziesi?tych. W czasie pobytu za granic? zbiera?em do?wiadczenia, by w 1994 roku rozpocz?? produkcj? na w?asny rachunek.

Poprzez inwestycj? oraz usprawnianie technologii  produkcji, doszli?my do sta?ej wysokiej jako?ci hodowanych trawników. Bardzo du?e znaczenie ma stosowanie najwy?szej jako?ci nasion, w tym celu wspó?pracujemy z jedn?  z najlepszych Stacji Hodowli Nasion.

W chwili obecnej powierzchnia produkcji wynosi 1,5 ha.  Dysponujemy w?asnym transportem.

Naszymi klientami s? du?e firmy ogrodnicze z ca?ego kraju. Trawniki z naszej hodowli ozdabiaj? osiedla domków jednorodzinnych w Bydgoszczy, ?odzi, Toruniu, Warszawie.

Poprzez internet chcemy dociera? do coraz szerszego grona odbiorców.


Pozdrawiam

Stanis?aw Z?otowski.

 

Nasza praca

 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca
 • Nasza praca